Přídolí je starobylá obec s bohatou minulostí, vždyť v historických pramenech je zmiňována dříve než blízký Český Krumlov. V běhu dějin se mu nevyhýbaly ani tragické události, především požáry, které zčásti setřely starobylý ráz městyse. Třeba tomu z roku 1857 padla dle církevní kroniky za oběť celá obec s výjimkou kostela. Další tragédií pro obec bylo vysídlení německého obyvatelstva, kdy Přídolí přišlo o velkou většinu původních obyvatel s vazbou k místu. V poválečném období bylo odstraněno více historických objektů, jiné pak chátraly - například i fara s dvorem. V dnešní době Přídolí znovu zažívá stavební rozvoj - staví se nové rodinné domy, byl zrekonstruován objekt fary a chystá se výstavba nové hasičské zbrojnice. Sbor dobdovolných hasičů byl v Přídolí zřízen už v roce 1893 a může se tedy chlubit bohatou tradicí. Dobrovolní hasiči se starají nejen o ochranu před požárem, ale hrají důležitou roli i při výchově dětí a mládeže a v kulturním životě vesnice. 
 
Farní dvůr se nachází v jádru obce a zároveň na jejím okraji. Dominantou městyse je dosud štíhlá špička kostelní věže. Náves se nachází východně od kostela, velkorysé objekty historického farního dvora se nacházejí směrem západním. Dnes je bývalý farní dvůr v majetku městyse, který se sem chystá přenést svůj úřad a následně i své provozní zázemí. Čerstvě zrekonstruován je vlastní objekt fary - mohutná historizující patrová budova na obdélném půdorysu. Budovy bývalého hospodářství fary obemykaly ze tří stran dvůr před západním bokem fary. Z jižního a západního objektu dnes stojí již jen torza obvodových zdí, severní objekt bývalých stájí je v dezolátním stavu.
 
Městys plánuje obnovu všech staveb okolo dvora a vytvoření jediného funkčního celku. Do plánů na obnovu hospodářské funkce bývalého farního dvora zapadá i záměr na vybudování hasičské zbrojnice na místě objektu, který dvůr uzavíral ze západní strany. Z původního zdiva se dochovalo jen torzo a jeho využití by bylo technicky složité, proto je navrženo dokončení demolice a výstavba nové budovy. Jádro Přídolí není přes svůj historický ráz chráněno jako památková zóna, nicméně cítíme nutnost respektovat historické podmínky místa. Při pohledu na Přídolí od západu vnímáme farní dvůr a za ním dominantu kostela. Tato charakteristická silueta by neměla být novostavbou narušena.
 
Umístění a celková hmota navrhované budovy je odvozena z původního objektu, přitom je ovšem třeba splnit nároky na nové využití související s garážováním vozidel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a obecní techniky, které určují půdorysné rozměry a výšku přízemí stavby. Utilitárnost bývalé historické stavby i nově navrhovaného objektu se promítá do strohého pojetí vnějšího vzhledu stavby bez zbytečných příkras. Jedná se v podstatě o multifunkční objekt, kde se kromě hasičské zbrojnice bude nacházet i garáž obecní techniky a společenská místnost spojená s osvětovou a kulturní činností sboru. Navržena je poměrně mohutná zděná přízemní budova s využitým podkrovím na obdélném půdorysu o rozměrech 24,2 x 11,4 m. Symetrická sedlová střecha o sklonu 45° bude řešena bez přesahů. Střešní krytina bude z cihlově červených tašek, fasády objektu budou omítané v barvě bílé. V přízemí jsou navrženy garáže, zázemí pro zaměstnance obce a nástup do patra, v patře pak společenský sál, zázemí sboru dobrovolných hasičů a půda. Vertikální dominantou stavby bude 13,5 m vysoká dřevem obložená věž na sušení hadic situovaná v ose jižního průčelí budovy. Boční fasády budou určeny pravidelným rytmem okenních otvorů od východu a vrat na západní straně, štíty budou řešeny bez oken s výjimkou jižního štítu, jehož plným prosklením bude prosluněn společenský sál. Od pohledů zvenčí a před přehřátím bude sál chráněn pevnými žaluziemi. Prosvětlení podkrovního prostoru zajistí také nízké široké vikýřové nástavby umístěné uprostřed obou sklonů střechy.