Rozsáhlý objekt domu pro seniory na Husově třídě v Českých Budějovicích je postupně adaptován pro potřeby Alzheimercentra. V této etapě šlo o vytvoření prostoru jídelny v 5. nadzemním podlaží na místě stávajících bytových jednotek. Budova je postavena v příčném stěnovém systému, proto bylo především nutno vyřešit podchycení stropní konstrukce po vybourání nosných stěn. Jsou zde navrženy ocelové sloupy a dvojice nosníků U 180 až U 260. Jednalo se o projekt ke stavebnímu povolení, který bude sloužit jako podklad pro realizaci stavebních úprav. Součástí projektové dokumentace jsou standardní dílčí projekty - statika, požárně bezpečnostního řešení, zdravotní instalace, elektroinstalace, slaboproudu, elektrická požární signalizace, vytápění a vzduchotechnika.