Situace – stávající stav

 

Areál bývalé fary byl dlouhodobě neudržovaný. Monumentální neorenesanční budova fary byla v posledních letech kompletně zrekonstruována a připravena pro účely úřadu městyse. Hospodářské budovy dvora byly zdevastovány. Z budov při severní a západní straně dvora dnes stojí již jen zbytky obvodových zdí. Jižní křídlo bývalých stájí dosud stojí a zachovalo si své kvality – např. klenuté prostory v přízemí. Rekonstrukce by však byla velice nákladná a městys by po té pro budovu těžko hledal využití, proto bylo rozhodnuto o jeho demolici. Na dvoře se dále nachází nové, futuristicky vypadající, tepelné čerpadlo, které slouží pro vytápění úřadu městyse.

 

Situace - návrh

 

Nový obecní dvůr (dříve farní) se nachází v jádru obce a zároveň na jejím okraji. Úřad městyse je umístěn přes ulici od kostela a západně ode dvora se již rozprostírá otevřená krajina. Čerstvě zrekonstruován je objekt úřadu městyse – bývalá fara - mohutná patrová historizující budova na obdélném půdorysu. Budovy bývalého hospodářství fary obemykaly ze tří stran dvůr před jejím zadním průčelím. Na místě původních hospodářských objektů jsou navrženy novostavby – společenský sál na severní straně dvora, skladový objekt na straně jižní a hasičská zbrojnice na straně západní (na zbrojnici je již zpracován projekt ke stavebnímu povolení a není součástí této studie).

 

Jádro Přídolí není přes svůj historický ráz chráněno jako památková zóna, nicméně cítíme nutnost respektovat historické podmínky místa. Při pohledu na Přídolí od západu vnímáme farní dvůr a za ním dominantu kostela. Umístění novostaveb vychází z původního půdorysného schématu, byť samotné stavby svými rozměry odpovídají současným nárokům a nekopírují přesně základy původních staveb. Původní půdorysné schéma uzavřeného dvora se dvěma vjezdy se dobře hodí pro uvažované funkční využití technického zázemí městyse a bude zachováno. Rovněž hmoty jednotlivých budov vycházejí z objektů původních – jsou přízemní se sedlovými střechami. Součástí studie je nové řešení dvora pro manipulaci obecní techniky a ploch severně ode dvora. Mezi vstupem do společenského sálu a parkově upravenou bývalou farní zahradou s místem pro obecní společenské akce pod širým nebem (momentálně ve výstavbě) umisťujeme venkovní posezení. Na zatravněnou plochu severně od společenského sálu navrhujeme multifunkční sportovní hřiště (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná). Západně od hřiště situujeme mokřadní jezírko s vyhlídkovým mostem, které bude sloužit rovněž jako požární nádrž pro potřeby dobrovolných hasičů.

 

Obecní dvůr s navazujícími prostory se stane kulturním a rekreačním středem obce – místem setkávání. Jedná se o „běh na dlouhou trať“ a výsledky neuvidíme za rok. Architektonická studie ukazuje vizi, jak si městys představuje budoucí využití svých veřejných ploch.

 

Společenský sál

 

Pohledově exponovanou severní stranu dvora uzavírá objekt společenského sálu. Zásadní otázkou bylo, jak pojednat rozlehlý sál pro 120 osob, aby se harmonicky zapojil do historického prostředí. Výsledkem je objekt o dvou paralelně připojených hmotách – delší jižní je založena na základech původní podlouhlé hospodářské budovy a kratší severní má ve štítu shodné rozměry s objektem jižním. Budova je přízemní se sedlovými střechami krytými keramickými taškami - bobrovkami. Fasády jižní hmoty jsou pojednány historizující dekorativní omítkou barvy smetanové až světle béžové, severní hmota je částečně obložena svisle kladenými modřínovými palubkami. Budova svou siluetou a střídmostí fasád odkazuje na tradiční jihočeskou venkovskou architekturu. V rozmístění oken a v detailech však nezapře, že jde o stavbu současnou. Prostoru společenského sálu dominuje funkční krása dřevěného krovu, jehož konstrukce bude plně obnažena.

 

Funkčně je budova rozdělena na tři zóny. Východní část jižní hmoty bude sloužit jako hygienické zázemí a bufet a to nejen pro akce ve společenském sálu, ale také pro akce v exteriéru. Tato část bude celoročně temperována. Střední část jižní hmoty a celá hmota severní je vyhrazena společenskému sálu pro 120 osob sedících na skládacích lavicích, tzv. „pivních setech“. V dřevěné severní hmotě se nachází hlavní vstup, šatna a pódium. Využití sálu bude spíše příležitostné, a proto se nepočítá s celoročním vytápěním. Na návrh představitelů městyse je polovina sálu využitelná rovněž pro parkování čisté obecní techniky. Pro tyto účely je navrženo oddělení části prostoru posuvnými stěnami. Západní část jižní hmoty objektu bude otevřená směrem do dvora a bude využita pro potřeby separačního dvora.

 

Skladový objekt a manipulační plocha

 

Jižní strana dvora je pohledově exponovaná minimálně – z jihu sousedí se zahradou rodinného domu a ze severu s uzavřeným obecním dvorem, štítové stěny jsou pak umístěny v blízkosti budov – úřadu městyse a navrhované hasičské zbrojnice. V současné době se zde nachází značně sešlý objekt původních stájí, který je určen k demolici. Na jeho místě je plánován skladový objekt, který by měl sloužit pro parkování obecní techniky, uskladnění posypového materiálu a pro účely separačního dvora. Navrhovaný objekt půdorysně i objemově přesáhne objekt původní. Půda skladu bude přístupná schodištěm a využitelná pro skladování. Obvodové stěny budou zděné omítané a střecha bude kryta keramickými taškami. Do dvora budou směřovat 4 sekční vrata. Celková hmota objektu je tradiční a nebude v historickém prostředí působit rušivě, i když se jedná o objekt čistě utilitární.

 

V projektu je rovněž nově řešen prostor nádvoří. V současnosti se terén nádvoří svažuje se sklonem cca 7% směrem východním. Pro bezpečnou manipulaci na ploše bylo navrženo vyrovnání terénu dvora mezi skladovým objektem a společenským sálem. Západní část manipulační plochy bude zahloubena oproti stávajícímu terénu a nově navržený sklon bude činit 2% směrem východním. Převážná část plochy bude asfaltovaná. Výškový rozdíl mezi svažitou zadní příjezdovou komunikací a manipulační plochou je vyřešen zatravněným svahem se zakomponovaným solitérním stromem. Vjezdy do dvora jsou ponechány v původních pozicích, nově řešeny budou brány na automatický pohon. Dvůr nebude veřejně přístupný.