Předmětný objekt je situován jihozápadně od jádra osady. Někdejší dvorec s půdorysným tvarem písmene „U“ si uchoval svůj původní vzhled až do začátku 90. let minulého století. Po té byla hospodářská (východní a jižní) část usedlosti prodána a nový majitel ji přestavěl k nepoznání. Značná část kamenného obvodového zdiva zůstala zachována, ale zásadním způsobem se proměnil vnější vzhled a zastřešení. Kdysi kompaktní budova byla rozlámána na tři samostatné objekty s hřebeny střech orientovanými ve směru sever – jih. V západní části vznikl dřevník, uprostřed rekreační objekt a na východě stodola ponechaná v původní hmotě, byť zkrácená. V místě jihovýchodního rohu usedlosti a v původním průjezdu se objevily otevřené dlážděné dvorky. Dvorec je místy přímo utopen ve vzrostlé zeleni, zejména na husto sázené smrky na východní straně stodoly tvoří neprůhlednou bariéru.

 

Rekreační objekt uprostřed je vzácným příkladem chatařské lidové tvořivosti. Na místě bývalé rozlehlé kolny se nachází drobný objekt s velkým množstvím místností, ve kterých je využit každý čtvereční centimetr. Téměř každá místnost v domě se nachází v jiné výškové úrovni přístupné dvojramenným schodištěm. Při rekonstrukci v 90. letech byly ignorovány veškeré stavební normy, co se týče velikosti místností a podchodných výšek. Tmavý dřevěný obklad, široký balkón-terasa a velké přesahy střechy rovněž odkazují spíše na architekturu chatových osad než na původní usedlost.

 

Zadáním investora bylo rozšíření obytných prostor. Zásah do stávající zařízené chaty by byl hodně náročný, proto se soustředilo především na původní stodolu na východní straně dvora. Jedná se o podlouhlý jednotrakt s masivními kamennými zdmi. Přední část přístupná garážovými vraty je otevřená do krovu, v zadní části, která je umístěna níže, se nachází dvě místnosti zastropené klenbami mezi ocelovými nosníky. Ze severu a západu jsou na stodolu nalepeny drobné hospodářské objekty, jež jsou nyní v majetku souseda. Díky svažitosti terénu je stodola z východní strany postavena na soklu s výškou přes metr a při pohledu od silnice vypadá poměrně mohutně. Navenek působí objekt tradičně, pouze jižní štít s garážovými vraty a dřevem obloženým štítem nezapře novodobé úpravy.

 

Navrhli jsme ponechání stávajícího kamenného zdiva včetně stropů a vnější zateplení obvodových zdí. Vnější líc obvodové stěny tvoří katastrální hranici, proto bude pro zateplení nutná dohoda se sousedem. U podlah se vybourají stávající betony a dojde k zateplení pěnovým sklem. Úroveň zadních místností, kde se nachází technické zázemí a wellness, bude snížená pro dosažení podchodné výšky. Stávající půda se adaptuje na ložnici s dětským pokojem a koupelnou, přičemž bude nutno navýšit obvodové zdi o půl metru. V jižním směru na stávající objekt naváže přístavba, která do jisté míry navrátí dvorec do původního stavu, když znovu vyplní zbourané nároží. V přízemí novostavby a v přední části bývalé stodoly je umístěno vstupní zádveří a obývací pokoj s kuchyní, v patře pak herna a další ložnice. Část obývacího prostoru je otevřena do krovu a zároveň prosklenou stěnou k dalekým výhledům na východ. Součástí prostoru je i přímé schodiště do patra a můstek spojující podkrovní místnosti. Propojení se stávající chatou umožní současné dveře v přízemí, v patře pak je navrženo provázání stávající ložnice s hernou v novostavbě. Nad původní stodolou i přístavbou bude vyzdvižen nový sjednocující krov se sklonem 40° (požadavek CHKO).

 

Vnější vzhled stávajících objektů, které vnímáme společně se sousedním objektem, je nesourodý. Náš návrh se snaží, v rámci možností, navrátit budovám někdejší kompaktnost. Pohledově zásadní stodola si podrží prostou hmotu tradiční hospodářské stavby a výrazná podélnost jejího půdorysu bude podtržena přístavbou. Do obytných místností budou proražená nová okna, jež svými rozměry a členěním podtrhnou venkovský charakter domu. Uprostřed východní fasády je umístěna prosklená stěna, která evokuje tmavou plochu průjezdu – typický prvek lokálního stavitelství. Použité materiály rovněž vychází z místní tradice – stěny budou bíle omítnuty a střechy pokryty cihlově červenými taškami. Při východní stěně stodoly bude doplněna navážka, která poslouží k umístění chodníčku k technickému zázemí a wellness zóně a zároveň stavbu opticky sníží. U stávající chaty odstraňujeme stávající vchod ze západní strany včetně vikýře. Dvorek před dřevníkem bude uzavřen dřevěnou stěnou s vratami.