Dříve odlehlý a poklidný region Šumavy se v dnešní době o letní a zimní sezóně plní turisty. Zatímco centrální Šumava praská ve švech, v kraji na severním úpatí Bobíku v povodí horní Blanice dosud panuje klid. Malé vesničky se sotva rozrostly dál než okolo svých návsí a v jejich okolí jsou louky odděleny mezemi, které nikdo nestihl rozorat. Obklopeny jsou hlubokými lesy šumavských hor a zařízlými údolími vodních toků. Jednou z takových osad jsou Mlynářovice a jihovýchodně od nich se nachází skupina samot zvaná Chalupy na Blatech. Zde je situován upravovaný objekt. Příjezdová cesta údolím je ve své poslední části více nezpevněná než zpevněná a okolní dva objekty díky konfiguraci terénu nejsou vidět. Místo je neobyčejně odlehlé.

 

Kdysi zde stával mlýn využívající vody Křemenného potoka. Dodnes ho připomínají veliké mlýnské kameny v rozvalinách. Po odchodu německých obyvatel zmizel. V 70. letech minulého století byl na části zbývajících základů vystavěn stávající rekreační objekt.

 

Travnatá příjezdová cesta vede kolem západní stěny domu. Za cestou se nachází hodně svažitá louka, jižně vzrostlý smrkový les. Východně od domu se klikatí potok v úzké nivě, za kterou se zvedá strmý protisvah porostlý smrky. Od potoční nivy je dům oddělen svahem a je tak chráněn před povodněmi. Základy a rozvaliny původního mlýna se nachází východně a jižně od objektu a zabírají značnou část pozemku investora. Východně od domu je situován zahradní sklad a ohniště s posezením. Díky blízkým vzrostlým stromům a umístění v údolí je místo převážně stinné. Je počítáno s kácením nejbližších smrků na pozemku investora jižně od objektu. Pitná voda bude zajištěna vrtem, způsob likvidace splaškových vod vyvážením ze stávající jímky zůstane zachován.

 

Navržena je zásadní rekonstrukce objektu. Stávající základy zůstanou zachovány, zastavěná plocha bude rozšířena o 2,56 m směrem severním. Dům bude také navýšen, aby bylo dosaženo na normové hodnoty světlé výšky obytné místnosti v přízemí i v patře. Stěny budou bíle omítané. Nová střecha je navržená jako symetrická sedlová bez přesahů o sklonu 45° s hřebenem ve směru sever – jih. Celkové prodloužení objemu pomůže objektu přiblížit se vnějšímu vzhledu tradičních staveb, jejichž půdorys je obyčejně výrazně podélný. Štítové stěny jsou řešeny symetricky s dvěma dělenými okny v přízemí a jedním v podkroví. Na západní boční stěně se objeví vstupní dveře a tři menší okna. Východní fasádě s výhledem na potok dominuje široké, symetricky umístěné, prosklení se vstupem na 3,0 m širokou dřevěnou terasu. Díky svažitosti terénu vychází terasa 1,2 – 1,4 m nad terénem, se kterým je spojena dřevěnými schodišti. Podkrovní místnosti prosvětlí několik střešních oken na obou sklonech střechy.

 

Do objektu se vstupuje přes zádveří v jihozápadním rohu, odkud je přístupné samostatné WC a koupelna. Obytný prostor zabírá východní polovinu přízemí s kuchyní na jižní straně, jídelnou v centru a posezením v severní části. V západní části přízemí se nachází ještě ložnice, dvojramenné schodiště do patra a pod ním těžká akumulační kamna.

 

Schodiště v patře ústí do haly osvětlené střešními okny, jež je umístěna ve středu dispozice. Z haly se vstupuje do dvou ložnic, které jsou řešeny symetricky v obou štítech, a na WC. Podkroví bude dotápěno litinovými kamny na dřevo umístěnými v hale.

 

Ze stávajících konstrukcí zůstanou zachovány pouze základy, které budou doplněny o nový betonový základ v místě půdorysného rozšíření. Nové obvodové stěny jsou navrženy z vápenopískového zdiva, které bude kontaktně zatepleno minerální vlnou. Vnitřní příčky jsou navrženy z plných cihel klasického formátu. Dřevěný trámový strop bude vynesen podélným průvlakem ve středu dispozice. Průvlak se podepře dvěma interiérovými sloupky, pro které bude nutno vybudovat nové základové patky. Krov je navržen jako dřevěný vaznicový s jednou vrcholovou vaznicí. Dřevěná konstrukce krovu zůstane pohledová - tepelná izolace z minerální vlny se umístí v poloze nad krokvemi.

 

Objekt bude postaven prakticky nanovo. Tyto změny oproti vzhledu stávajícího objektu přiblíží charakter domu tradiční místní architektuře.

 

Součástí doprovodného hospodářského objektu bude kryté zahradní posezení s letní kuchyní, sklad a sauna. Původní zeď posezení pohledově odcloní od pozemku souseda. Hospodářský objekt bude řešen jako dřevostavba – těžký skelet. Ze západní a jižní strany stavba zůstane ohrazena kamennou opěrnou zdí. Pultová střecha o mírném sklonu bude vegetační. S původním zbytkem stěny objekt nebude stavebně souviset.