Obec Slavče se nachází v podhůří Novohradských hor 26 km jihozápadně od Českých Budějovic a 6 km jižně od Trhových Svinů. Mírně zvlněná krajina je rozdělována zaříznutými lesnatými údolími a dominují jí vrcholy Slepičích hor. Pro osídlení kraje je typické větší množství drobných vesnic a pro charakter zástavby průběh někdejší jazykové hranice, přičemž Slavče se nacházela ještě na české straně. Pro české Trhosvinensko jsou typické zděné statky s jednoduchými trojúhelníkovými štíty, zatímco kraj Novohradských hor se vyznačuje uzavřenými dvorci zvanými vierkanty.

 

Slavče je někdejší středisková obec, ve které byla původní zástavba významně doplněna novodobými stavbami. Na západním okraji obce se rozrůstá nová část s rodinnými domy. Ani ne kilometr jižně od Slavče se nachází dobře dochovaná osada Záluží s několika tradičními usedlostmi kolem ne úplně uzavřeného návesního prostoru. Západně od Záluží je situována velká zemědělská farma.

Studie se týká rekonstrukce bývalé samoty, místními nazývané Bejbrovec, kterou najdeme na východním okraji plochého návrší v nadmořské výšce 591 metrů na půli cesty mezi Slavčí a Zálužím. Západně od objektu se rozprostírají pastviny. Statek stojí u původní cesty mezi vesnicemi, novodobá asfaltová silnice je vedena východněji. Severně a jižně se rozkládá původní sad se starými ovocnými stromy a několika houštinami keřů. V jinak bezlesé krajině tato zeleň představuje důležitý krajinný prvek. Jižně při cestě se nachází z kamene tesaná boží muka.

 

Koncept návrhu

Ideou návrhu je obnova bývalé usedlosti s respektem k duchu místa. Původní rozmístění staveb vyhovuje záměrům stavebníka a návrh se drží půdorysného i funkčního schématu s obytnou částí, která uzavírá dvůr z východu, a s hospodářskou částí na severní straně. Původní kamenné zdivo je využito tam, kde je to účelné (ohradní zeď s průjezdem, západní štít hospodářské části), jinde budou zbytky zdiva odstraněny a objekt bude stavěn jako novostavba.

Hlavní vstup do usedlosti z jižní strany – průjezdem a brankou – zůstane zachován. Hospodářský vjezd bude řešen od severu včetně zpevněné komunikace k vratům a manipulační plochy pro otočení vozidel a parkování. V jižní části pozemku bude umístěna kořenová čistírna odpadních vod.

Vnější vzhled

Hmotové řešení a vnější fasády vychází z forem bývalé usedlosti - bíle omítaný jižní štít se symetrickým rozmístěním dělených dřevěných oken i strohá stodola je proporčně obdobná k bývalé stavbě, stejně jako červené sedlové střechy. Oproti tomu do dvora je upřednostněn modernější vyhled s výrazným prosklením. Nad střešní roviny obytné části vystupují mohutné vikýřové nástavby obložené dřevem, které umožní plnohodnotné obytné využití podkroví při zachování tradičních proporcí štítu (bez nadezdívek). Střecha je řešena bez přesahů, pouze do dvora střecha předstupuje a vytváří kryté zápraží. Ponechávané kamenné stěny budou vyspraveny.

Dispoziční řešení

Do obytné části domu se vstupuje ze dvora od západu. Na předsíň navazuje prostorná prosvětlená hala se schodištěm do patra a vstupem do klenutého sklípku - pozůstatku bývalé stavby. Z haly je přístup do obytné místností, pracovny, WC, koupelny a prádelny/technické místností, která spojuje obýtnou část domu s hospodářskou. V jižní polovině přízemí obytné části je umístěn obytný prostor s kuchyní. Francouzská okna propojují přízemí se soukromým prostorem dvora a terasou. Schodiště v patře ústí do haly, od které je skleněnou příčkou oddělená pracovna. Hala s navazující chodbou zpřístupňují dva dětské pokoje, ložnici s vlastní šatnou, koupelnu, samostatné WC a šatnu.

Hospodářská část domu se nachází v severním křídle. Z technické místnosti se vstupuje do dílny. Zde se bude nacházet i kotel na dřevo – hlavní zdroj tepla v domě. Střed stodoly bude, stejně jako u původní usedlosti, patřit průjezdu do dvora. Průjezd bude uzavřen dřevěnými vraty a nalézá se zde schodiště do patra. V západní části hospodářského objektu budou využity stávající kamenné zdi a nově bude realizováno pouze zastřešení. Tato část nebude zateplena ani vytápěna a budou sem umístěny sklady. Podkrovní prostor stodoly je jednotný a slouží jako půda.

Napojení na infrastrukturu

Přístup na pozemek zajišťuje nezpevněná komunikace, která se jižně od objektu napojuje na asfaltovou silnici. Do blízkosti je přivedena přípojka nízkého napětí a veřejný vodovod je veden v souběhu se silnicí Slavče – Záluží. Veřejná kanalizace se v dosahu nenachází.