Obec Zálezly se nachází v podhůří Šumavy 17 km severovýchodně od Prachatic mezi Vlachovým Březím a Čkyní na pomezí hor a mírně zvlněné jihočeské pahorkatiny. Tato část Pošumaví již nemá velkou nadmořskou výšku (střed obce Zálezly - 560 m.n.m.), ale svahy a kopce v okolí jsou pořád dosti strmé a reliéf působí poměrně dramaticky. Krajina směrem k jihu stoupá k podhorskému hřbetu s vrcholy Věnec, Mařský vrch a Běleč a k severu klesá do rovinatějšího Volyňska. V krajině se střídají lesy se zemědělskou krajinou, která je doplněna zbytky původních mezí, jež zarůstají náletovou zelení.

 

Umístění rodinného domu

Vesnice je rozložena v údolí Radhostického potoka. Poměrně zhuštěná zástavba jádra obce je soustředěna kolem ulice ve směru východ - západ. Urbanismus jádra se v podstatě zachoval, většina objektů však byla novodobě upravena. Převažují zde přízemní zděné stavby se sedlovými střechami a prostými trojúhelníkovými štíty. Jižní okraj obce navazuje na osadu Kovanín a na severním okraji se nachází areál zemědělského družstva a jeden bytový dům. Poměrně rozsáhlá nová výstavba rodinných domů je soustředěna v západní části sídla. Objekty jsou různorodé, značnou část z nich tvoří bungalovy s černými střechami.

Předmětný pozemek se nachází na poměrně strmém jižním svahu nad severním okrajem vesnice. Jedná se o pás o šířce 17 - 27 m a délce 110 m, který odpovídá původní historické parcelaci a je využit jako louka. Pozemek je přístupný z východní strany z prudce stoupající nezpevněné úvozové cesty. Na pozemek z jižní strany navazuje oplocený starý ovocný sad a ze severu louka oddělená zarostou mezí. Poloha parcely na jižním svahu nad obcí je pohledově exponovaná, při pohledech od jihu je však z velké části kryta vzrostlými stromy sadu.

Navrhovaný objekt je umístěn ve východní části v návaznosti na vstup na pozemek. Obytná část je navržena na půdorysu ve tvaru podélného obdélníku, který je svou delší stranou orientován k jihu, tj. po vrstevnici. Rovnoběžně se severním bokem domu se nachází hospodářská část, která je zastřešením propojena s obytným domem a parkovacím přístřeškem na východní straně. Vzhledem ke svažitému terénu bude nutno provést výrazné terénní úpravy – pro objekty bude vytvořena pláň zářezem do stávajícího svahu a většina vykopané zeminy bude odvezena. Zářez na severní straně se doplní železobetonovou opěrnou stěnou, která bude tvořit zadní stěnu hospodářské části.

Pro vjezd na pozemek je navrženo zpevnění štěrkodrtí a rozšíření nevýrazného nájezdu ze stávající komunikaci. Samotná úvozová cesta bude zpevněna a rozšířena obcí Zálezly a po jejím západním okraji povedou přípojky vodovodu a kanalizace. Přípojka elektro bude dovedena na jihovýchodní okraj pozemku. Příjezdová komunikace bude ukončena na manipulační ploše před přístřeškem se dvěma parkovacími místy. Západně od stavby se nachází soukromá část zahrady. Pozemek nebude oplocen.

 

Koncept

Objekt bude sloužit rodinnému bydlení a jeho součástí je hospodářské zázemí. Navrhovaný dům je situován ve východní části pozemku v návaznosti na příjezdovou cestu s manipulační plochou a parkovacím přístřeškem. Terén v bezprostředním okolí domu se upraví do roviny a součástí návrhu bude harmonické napojení objektu na původní svažitý terén. Hospodářský objekt uvažovaný při severní straně obytné části může být do terénu zapuštěn. Pro návrh je zásadní ekologičnost, využití přírodních materiálů – dřeva, hlíny a slámy a prostý venkovský vzhled domu.

 

Vzhled objektu

Hmota přízemního objektu se sedlovou střechou na půdorysu podlouhlého obdélníku o rozměrech 14,1 x 9,2 m je v zásadě tradiční, v detailech návrhu se však jedná o současnou stavbu – zejména co se prosklených ploch týče. Pro vnější vzhled je charakteristický kontrast obytné části s poměrně mohutnou sedlovou střechou se symetrickými bočním přesahy a výrazně horizontální hospodářské části s plochou vegetační střechou, která se z velké části ukrývá v terénu. Střecha obytné části je kryta keramickými taškami barvy hnědé s výjimkou vikýřů, kde je použit falcovaný plech. Nosná konstrukce domu je dřevěná a dřevem jsou pojednány i fasády obložené překládanými nesámovanými modřínovými prkny, jež budou ponechány k přirozenému zešednutí. Dřevo se uplatňuje i v interiéru – trámové stropy a průvlaky jsou ponechány jako pohledové a šikminy střech jsou obloženy prkny. Obvodové stěny v interiéru jsou omítnuty hlínou a akumulační zděné vnitřní příčky jsou ponechány jako režné.

Východní štít, k němuž se přijíždí, je řešen relativně tradičně a symetricky, střecha je bez přesahu a štítová část je opticky vydělena drobným předsazením obkladu. Západnímu štítu, který směřuje do zahrady, dominuje předsazená terasa na úrovni patra a téměř plné prosklení štítu. Vstup na terasu je kryt přesahem střechy. V dálkových pohledech se uplatní především jižní bok domu s velkým prosklením a slunným zápražím. Protažením jižní obvodové stěny k západu je dosaženo symetričnosti jižního pohledu. Severní bok domu se obrací k hospodářské části a je tak plně skryt. Při pohledu ze svahu od severu bude vidět pouze plocha taškové střechy a zelená střecha zázemí.

 

Dispoziční řešení

Do obytné části se vstupuje od severovýchodu. Na předsíň navazuje dolní koupelna s WC a pracovna, kterou je možné využít jako pokoj pro hosta. Obytný prostor v jihozápadní části přízemí v sobě spojuje jídelnu, kuchyň a odpočinkové místo s ležením vedle mohutné zděné pece – hlavního zdroje tepla v domě. Zároveň se odtud vstupuje na západní obytnou terasu a tříramenné pohodlné schodiště, které vede do patra. Z velkého jižního prosklení se naskýtá výhled do sadu, na vesnici i do krajiny. V severozápadní části domu se nachází spíž a sklad, kterým se dá projít do hospodářské části domu.

Na schodiště navazuje v podkroví hala, která je z obou stran osvětlena okny ve vikýřích. Z haly se vstupuje do koupelny a ložnice na straně východní a do dětského pokoje směrem západním. Dětský pokoj je pojat jako velkorysý nedělený prostor otevřený do krovu, který je na západě ukončen plně proskleným štítem se vstupem na terasu. Nad částí pokoje se nachází galerie, pro jejíž vynesení jsou využity kleštiny z konstrukce krovu.

Hospodářské zázemí je od obytné části domu odděleno krytou chodbou, která spojuje parkovací přístřešek na východní straně se západní obytnou terasou. Zároveň je na chodbu navázán i hlavní vstup do obytné části. Uprostřed dispozice je navržen zelený stinný "dvorek", který přináší do prostoru chodby více vzdušnosti a světla a vytváří intimní zákoutí. Vlastní hospodářskou část představuje výrazně podlouhlý objekt o rozměrech cca 3 x 26 m, jehož severní bok tvoří opěrná zeď zapuštěná do terénu. Nachází se zde sklad dříví a zahradního náčiní, dílna a na východním konci otevřený přístřešek se dvěma parkovacími stáními.  Na sklad dříví navazuje sklep, který je již plně zahlouben do terénu.