Stachy se nachází 11 km sevezápadně od Vimperka pod hřbety centrální Šumavy. Je umístěna ve vysoko položené (nad 700 m.n.m.) ploché kotlince říčky Spůlky obklopené horami - šumavskými Pláněmi na jihozápadu a Javornickou hornatinou na severu. Reliéf krajiny je zde zaoblený a svahy hor jsou mírné. V převážně lesnaté krajině tvoří Stašsko a Zdíkovsko ostrov s převládajícími lukami. Co se lidové architektury týče, tak se region nachází na rozhraní oblasti centrální Šumavy s typickou roubenou zástavbou a Pošumaví, kde převažují stavby zděné.

 

Umístění rodinného domu

Součástí obce Stachy je vedle střediskové obce množství menších osad situovaných po okolních úbočích. Některé osady mají kompaktní jádro, u jiných převládá roztroušený typ zástavby. K těm druhým se řadí osada Kůsov, jež se nachází na východním úbočí Popelné hory okolo silnice Stachy - Zadov. Původní zástavbu chalup uprostřed obhospodařovaných pozemků doplnil v období socialismu komplex domova důchodců, který tvoří dodnes největší budovu osady. V současné době je původní struktura zástavby zahušťována novostavbami. Původní chalupy jsou podsadité přízemní zděné stavby na obdélném půdorysu nebo ve tvaru písmene "L". Současné novostavby jsou převážně zděné omítané, přičemž na fasádách se často objevuje dřevěný obklad, střešní krytiny jsou nejčastěji šedé, někdy červené. Místo je atraktivní z hlediska rekreace a turistiky. Nachází se 5 km od areálu zimních sportů Churáňov a 1,5 km od spodní stanice lanové dráhy Zadov.

 

Umístění rodinného domu

Předmětný pozemek se nachází na poměrně svažitém východním úbočí nad páteřní komunikací osady. Jedná se o pás o šířce 21 m a délce 100 m, u něhož se dolní kratší strana přimyká k silnici, zatímco delší strana běží cca po spádnici. Východní (dolní) část pozemku je v územním plánu součástí zastavitelných ploch s funkčním využitím pro bydlení. Pozemek je travnatý a od silnice je oddělen příkopem a alejí vzrostlých listnatých stromů. Od jihu na parcelu navazuje louka, od západu mez obrostlá stromy a ze severu pozemek s novostavbou rodinného domu. Pozemek není výrazně pohledově exponovaný - je na něj vidět ze silnice, ale dálkovým pohledům brání vzrostlá zeleň.

Navrhovaný objekt je umístěn ve východní části pozemku v návaznosti na vstup na pozemek. Obytná část je navržena na obdélném půdorysu o rozměrech 15,0 x 10,7 m, přičemž delší strana obdélníku je orientována po vrstevnici dle požadavků územního plánu, rovnoběžně se silnicí. Objekt bude umístěn ve vzdálenosti 2 m od severní hranice pozemku a 3,5 m od jižní hranice pozemku dle požadavků norem. Vzhledem ke svažitosti pozemku bude nutno provést terénní úpravy. Manipulační plocha, včetně parkovacích míst, je situovana v terénním zářezu na úrovni suterénu a navazuje na vjezd na pozemek. Vstup do bočních apartmánu umožnují exteriérová schodiště v kombinaci s opěrnými zdmi. Terasy na západní straně domu se nacházejí v úrovni stávajícího terénu, na který přirozeně navazují.

Vjezd na pozemek o šířce 3,5 m je řešen v jihovýchodním rohu pozemku. Bude zpracován projekt dopravního napojení včetně přemostění příkopu a řešení bude projednáno s dopravní policií. Manipulační plocha před vjezdy do garáží je široká 7,0 m, aby umožnila bezpečné otočení osobního vozidla. Povrch pojížděných ploch je navržen ze zatravňovacích tvárnic, které umožní prorůstání vegetace a vsak srážkové vody. Západně od stavby se nachází pobytová část zahrady. Pozemek nebude oplocen. Vzrostlé listnaté stromy, které vytvářejí jednostrannou alej okolo silnice, budou zachovány.

V místě se nenachází veřejný rozvod vodovodu a kanalizace. Vrt na pitnou vodu je řešen západně od objektu a likvidace splaškových vod je navržena v domovní čistírně v zatravněné ploše mezi manipulační plochou a východním okrajem pozemku. Vyčištěné vody budou na místě vsakovány. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem typu vzduch – voda. Venkovní jednotka je umístěna východně od manipulační plochy. V souběhu s východní hranicí pozemku je veden kabel nízkého napětí, ze kterého bude řešeno napojení pozemku na elektřinu, a dále sdělovací kabely – optický a metalický. Bude řešeno přeložení metalického kabelu z důvodu umístění čistírny a tepelného čerpadla a dodatečná ochrana optického kabelu pod pojížděnou plochou, pokud to bude požadovat majitel kabelu.

 

 

Zadání

Objekt bude sloužit rodinnému bydlení ve třech na sobě nezávislých bytových jednotkách. Dům má splnit požadavky ochrany krajinného rázu, jež jsou specifikovány v územním plánu a v regulativech CHKO Šumava, a přitom poskytnout současný vzhled i uživatelský komfort a dostatek světla v interiéru. Stavba bude kompaktní bez dalších doplňkových objektů na pozemku.

 

Vzhled objektu

Pro vnější vzhled domu je charakteristická prostá a kompaktní hmota kvádru se sedlovou střechou a kombinace hladké bílé omítky obvodových zdí s obkladem z dřevěných latí. Štítové stěny domu a římsy půdorysně přesahují před plochu boční fasády a vytváří tak niky, které jsou skryty sjednocující „stěnou“ z latí. „Stěna“ z latí nebraní výhledu z interiéru, ale při pohledu zvenčí vytváří vizuální dojem sjednoceného povrchu. U východního boku domu je „stěna“ z latí pevná a je jen minimálně předsazena, zatímco na západě vytváří intimní krytou část terasy s možností otevření otočných křídel. Za laťovými stěnami se nacházejí větší okna s dalekým výhledem na východ a s pohledem do svažité louky k západu. Štíty domu, které vycházejí blízko hranic sousedních pozemků, jsou řešeny v bílé omítce, prostě a symetricky.

Sedlová střecha domu je symetrická se sklonem 43°. Na východním sklonu střechy jsou navržena střešní okna a na pohledově málo exponovaném západním sklonu se nachází široká vikýřová nástavba opatřená pásovým oknem. Střešní krytina je z falcovaného plechu barvy šedé. Střecha je bez komínů s výjimkou odvětrání. Zasazení do svažitého terénu je řešeno tak, aby dům vypadal jako přízemní, s výjimkou východní části, kde vychází stěna podzemního podlaží nad terén.

 

Dispoziční řešení

Objekt je vertikálně členěn na tři samostatné bytové jednotky a v podstatě připomíná třídílný řadový dům. U krajních bytů je využita možnost vstupu do 1.PP z terénu a jsou řešeny stejně, jen zrcadlově převráceně. U středního apartmánu je řešen hlavní vstup přímým schodištěm z prostoru garáže a dispoziční řešení je odlišné.

Suterén domu využívá terénní konfigurace, díky níž je vstůp do podzemního podlaži navržen v úrovni manipuláční plochy, ačkoli z ostatních stran je objekt zapuštěn do terénu. Ve společné hospodářsko-technické zóně v suterénu jsou umístěné tři technické místnosti využivané i jako skladovácí prostory, jedna pro každý apartmán. Dále je zde situovana společná technická místnost s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a centrální AKU nádrží a taky se zde umistilo schodiště vedoucí do prostředního apartmána.

Vnitřní rozměr přízemí apartmánů je 8,2 x 4,5 m (4,75 m u prostředního). Krajní apartmány se od středového liší umístěním schodiště a vstupní zóny. Do krajních apartmánů se vstupuje přes předsíň u štítové stěny a úsporné schodiště s kosými stupni do patra se nachází při štítové stěně uprostřed dispozice. Do středního apartmánu se vystupuje přímým schodištěm ze suterénu, které ústí přes předsíňku do odpočinkové zóny. Schodiště do patra je umístěno nad schody ze suterénu. Přízemí patří společenskému využití – obytnému prostoru, který probíhá od západní obvodové stěny k východní. V západní části, kde je umístěna odpočinková zóna s pohovkou a jídelní stůl, zabírá celou šířku dispozice, k východu je orientován užší prostor kuchyně. Největší prosklení s francouzskými okny směřuje z obytného prostoru k západu na terasu do klidové zóny zahrady chráněné od hluku silnice. Dále se v přízemí nachází vstupní předsíň a WC.

Podkrovní podlaží je půdorysně větší než přízemí díky přesahu části patra nad západní terasu – vnitřní rozměr apartmánů ve 2. NP je cca 9,5 x 4,5 m (4,75 m u prostředního). Zde je situována soukromá část apartmánů. Z centrálně umístěné chodby, do které ústí schodiště z 1.PP, jsou napojeny ložnice a koupelna. U východně orientovaných ložnic je podkroví přiznáno šikmým podhledem, zatímco vikýř na západní straně umožňuje v ložnicích rovný podhled. Místnosti na východní straně jsou osvětleny střešními okny a do přírody na západ je směrováno široké pásové okno přes celou šířku vikýře. Užitná plocha podkroví umožňuje umístění 6 lůžek v krajních apartmánech a 5 lůžek v apartmánu středním bez využití paland.

 

Konstrukční řešení

Stavba je navržena jako zděná. Vnitřní konstrukce na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru - stropy nad přízemím a stěny schodiště v suterénu – jsou zatepleny. Konstrukce krovu bude dřevěná vaznicová.